Snöstorps Hembygdförenings stadgar

 

Antagna vid föreningsmöte den 30 september 1933. Reviderade vid ordinarie föreningsmöte den 9 februari 1975.

§ 1 Föreningens namn

Snöstorps Hembygdförening

 

§ 2 Verksamhetsområde

Föreningens verksamhet utgörs av Snöstorp församling med omnejd

 

§ 3 Uppgifter


Föreningens ändmål är att inom verksamhetsområdet slå vakt om bygdens kulturarv och därvid bidraga till att alla invånare ges hemkänsla i orten. Föreningen vill nå detta syfte bl.a. genom att
- medverka till vård och bevarande av natur, kultur och fornminnen
- hävda betydelsen av traditioner och landskapsmiljö och samhällets omdaning
- samarbeta med kommunala organ och inom verksamhetsområdet arbetande föreningar samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling
- organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia

§ 4 Medlemmar och avgifter

Medlemskap i föreningen kan erhållas av varje av föreningens syften intresserad mot erläggande av en vid årsmötet bestämd årsavgift.
Föreningen kan utse hedersledamöter.

§ 5 Föreningens organ

a) Föreningsmöten varav ett årsmöte
b) Styrelse
c) Verksamhetsledare

§ 6 Föreningsmöten

Föreningen avhåller årligen ett ordinarie sammanträde, årsmöte, under februari. Rätt att sammankalla extra föreningsmöten tillkommer styrelsen eller när minst 25 % av föreningens medlemmar påyrkar detta. Tid och plats bestämmes av styrelsen. Kallelse utsändes till medlemmarna och/eller sker genom annons i dagspressen.
Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet:
1. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
2. Val av två justeringmän
3. Styrelseberättelse
4. Revisionsberättelse
5. Fråga om ansvarsfrihet
6. Val av ordförande för kommande verksamhetsår
7. Val av halva antalet styrelseledamöter för två år
8. Val av halva antalet styrelsesupplanter för två år
9. Val av två revisorer
10. Val av två revisorssuppleanter
11. Val av ombud till kretsens möten
12. Val av ombud till stiftelsen Natur- och kulturvård inom Simlångsdalen
13. Val av övriga ombud som skall företräda föreningen
14. Utseende av valberedning; tre ledamöter och tre suppleanter
15. Beslut angående årsavgiftens storlek
16. Förslag från styrelsen
17. Övriga frågor
18. Avslutning

§ 7 Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhaves av en styrelse som består av minst fem och högst nio ledamöter. Styrelsesuppleanternas antal skall vara minst två stycken. Suppleanterna skall kalls till styrelsens sammanträden.
Uppgifter att
a) bland styrelsens ledamöter utse sekreterare, kassör och övrigt funktionärer som erfordras
b) inom eller utom styrelsen utse verksamhetsledare enligt §8
c) förbereda föreningens möten och verkställa beslut som fattas av dessa
d) förvalta föreningens tillgångar och sköta de löpande ärendena
e) inom en månad från räkenskapsårets slut, dock senast 14 dagar före årsmötet, till revisorerna överlämna berättelse, protokoll och räkenskaper
f) till årsmötet avge berättelseberättelse över sin och föreningens verksamhet
g) även i övrigt arbeta i enlighet med riktlinjerna i § 3
Vid eventuell omröstning inom styrelsen avgöres frågor med lika röstetal till förmån för den åsikt som ordföranden eller vid dennes förfall vice ordföranden företräder

§8 Verksamhetsledaren har till uppgift

a. Att bevaka ifrågavarande verksamhetsområde och föreslå styrelse och förening erforderliga åtgärder
b. Att inom bygden intresser så många som möjligt för e uppgifter som verksamhetsområdet erbjuder och stimulera dem att hjälpa till att förverkliga föreningens målsättning

§ 9 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

§ 10 Kommittéer

Föreningen eller styrelsen kan utse kommittéer för att utföra visst arbete för verksamhetens bedrivande. I dylik kommitté skall minst en styrelseledamot inväljas.

§ 11 Stadgeändring

Ändringar av dessa stdgar kan ske genom beslut vid två föreningsmöten varav ett årsmöte om förslaget kungjorts i samband med kallelsen. För ändringar fordras 2/3 majoritet.

§ 12 Upplösning

Om föreningen upplöses tillfaller dess tillgångar stiftelsen Kultur- och naturvård inom Simlångsdalen eller de organ som dessa beslutar.
Rösträtt på årsmöte tillkommer en var medlem, som icke uppsagt sig till utträde eller uteslutits ur föreningen eller häftar för ogulden årsavgift till föreningen.
Varje medlem äger blott en röst. Rösträtt får ej överlåtas på annan och må ej heller utövas på grund av fullmakt.
Vid lika röstetal avgöres frågor genom lottning.