Styrelse och årsmötesprotokoll

 

Ordförande
Lars Erik Björklund
Nygårdsvägen 4, 305 93 Halmstad    
0705- 534221
skedala44@gmail.com   

Kassör
Lennart Karlsson
Herr Jakobs väg 1, 302 63 Halmstad     
035-219796,  0730-338641
k_lennart@hotmail.com   

Sekreterare
Annika Lundquist
Bergsängsvägen 5 D, 302 58 Halmstad      
0739-720758
akinnal@hotmail.com  

Ledamöter
Bror Erixson
Årnarp, Solvik 522, 305 94 Halmstad    
035-123822,  0708-580708
ulla,erixson@hotmail.com    

Marianne Löfgren 
Bautastensvägen 5, 302 59  HALMSTAD
035-12 12 57, 0707-667664     
mariannel02@hotmail.com   

Bo Olsson (vice ordf)
Agatvägen 5, 302 59 Halmstad
035-102687, 0705-2026 87
bossegolsson@gmail.com

Gullvi Strid (vice kassör)
Korsvägen 11, 302 56  Halmstad
035-173200, 0705-173201
gullvi@strid.se

Gunvor Svensson (vice sekr.)
Sofiebersvägen 28, 302 23  Halmstad
035-1075 93, 0706-652585
svenssongunvor@bredband.net

Anne Marie Hoffert
Norsbergsvägen 34 A, 302 30  Halmstad
0736-361106
behoalma@hotmail.com

Suppleanter
Lars Brunkstedt                                  
Rubinvägen 1 
302 59 HALMSTAD  
035 12 74 37, 0737 25 31 03                                                              
lasse.brunk@gmail.com

Ingvar Ihlström
Axel Olssons gata 18
302 27  HALMSTAD
035-123529

 

Protokoll fört vid årsmöte med Snöstorps Hembygdsförening 8 mars 2020 i SnöstorpsFörsamlingsgård

§ 1. Ordförande Lars Erik Björklund hälsade de c:a 50 deltagarna välkomna till föreningens årsmöte.
§ 2. Parentation över avlidna medlemmar hölls av Lars Erik Björklund, som läste ett par små dikter av Nils Ferlin. Därefter en tyst stund till eftertanke. Minnesstunden avslutades med körsång av psalmen Härlig är jorden på CD-skiva.
§ 3. Program: Nicola från Bäckavattnet, Marbäck, sjöng och berättade om sitt födelseland Indien. Ett mycket underhållande program där tre av föreningens herrar agerade ”go-go-boys”
§ 4. Kaffepaus, då föreningen bjöd upp till kaffekalas med hembakade semlor och kakor. Under pausen gjordes dragning av försålda lotter med många vinster.
§ 5. Årsmötet öppnades av Lars Erik Björklund, som meddelade att dagordning, verksamhetsberättelse, årets balans- och resultaträkning samt anmälningslista och information gällande årets bussresa fredagen den 8 maj, fanns att tillgå. Resan går till Hässleholms modelljärnvägsmuseum och Hovdala slott.
§ 6. Till mötesordförande valdes Bo Olsson och till mötessekreterare utsågs
Eva Eriksson.
§ 7. Till att justera mötets protokoll och tillika rösträknare utsågs Signe Axelsson och Kerstin Nordholm.
§ 8. Verksamhetsberättelsen för 2019 fanns utlämnad.
Mötet beslöt att godkänna verksamhetsberättelsen.
§ 9. 2019 års bokslut fanns utlämnat.
Bokslutet godkändes och lades till handlingarna.
§ 10. Revisionsberättelsen för 2019 föredrogs av Ulla Sandberg.
Revisorerna tillstyrkte ett godkännande av årsredovisningen och verksamhets-
redovisningen samt föreslog ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
§ 11. Ansvarsfrihet Årsmötet beslöt om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret
2019 i enlighet med revisorernas rekommendation.
§ 12. Medlemsavgifter Mötet beslöt enligt styrelsens förslag höja medlemsavgiften för
verksamhetsåret 2021till 150 kr per person och 250 kr per familj och förening/företag.
§ 13. Ordförande för verksamhetsåret 2020 Årsmötet beslöt enligt valberedningens för-
slag att enhälligt välja Lars Erik Björklund.
§ 14. Val av styrelseledamöter –
Kvarstående i styrelsen Bror Erixsson
Anne Marie Hoffert
Marianne Löfgren
Gunvor Svensson
-
Omval 2 år Lennart Karlsson
Bo Olsson
Gullvi Strid
Nyval 2 år Annika Lundquist
-
§ 15. Val av styrelsesuppleanter -
Omval 1 år - Ingvar Ihlström
- Lars Brunkstedt
§ 16. Val av två revisorer och suppleanter –
Revisorer : - Tore Pettersson Omval 1 år
- Gert Andersson Omval 1 år
Suppleanter : - Ulla Sandberg Omval 1 år
- Christer Larsson Omval 1 år
§ 17. Val av representanter i Halmstads Hembygdskrets styrelse –
Ordinarie: - Föreningens ordf. Lars Erik Björklund
Ersättare : - Utses av styrelsen
§ 18. Val av ombud till Halmstads Hembygdskrets årsmöte –
- Tre personer ur föreningens frågesportslag
( av styrelsen utsedda)
§ 19. Val av ombud till Snöstorps Allmogegårds stämma –
Väljs av föreningens styrelse när möte är aktuellt.
§ 20. Val av valberedning –
Sammankallande : - Gunhild Karlsson Omval 1 år
- Claes-Göran Nilsson Omval 1 år
Nyval - Kåre Sandberg
Ersättare : - Inga-Lill Johansson Omval 1 år
Nyval - Anita Andersson
-
§ 21. Övriga frågor: Ordföranden Bo Olsson uppmanade medlemmarna att komma till
Hembygdsgården på måndagsförmiddagarna och vid andra publika arrangemang.
§ 22. Utdelning av hedersnålar: Hembygdsförbundets hedersnål överräcktes till Bror
Erixsson och Lennart Karlsson, vilka båda två lagt ner ett stort arbete inom
föreningen.
§ 23 Tack: Ordföranden framförde ett tack till alla medlemmar för det ideella arbete de lagt
ner under året.
Ordföranden tackade Eva Eriksson, som avgår i styrelsen, med en blombukett.
Lars Erik Björklund tackar för förtroendet att få vara föreningens ordförande under
2020.
§ 24. Årsmötet avslutades och ordföranden tackade medlemmarna för visat intresse under
mötet.
Vid protokollet
………………………………….                          ………………………………………
Eva Eriksson (sekr)                             Lars Erik Björklund, ordf.
Justeras :
……………………………………….
Signe Axelsson
………………………………………..
Kerstin Nordholm