Rapport Inom Sota Projektet

 

Föreningens verksamhet har präglats av studiecirklar, kulturaftnar och traditionella gillen men även av vård och skötsel av hotade kulturminnen som till exempel Kolerakyrkogården i Sannarp och Lützowstenen i Fyllebro. Hembygdsföreningen försöker enligt stadgarna att agera och medverka till vård och bevarande av natur, kultur och fornminnen. Hembygdsföreningen samarbetar även med andra verksamheter som kyrkan och andra lokala föreningar samt med Stiftelsen för Simlångsdalens kultur- och naturvård i samverkan för materialinsamlingar och forskning i samband med utgivning av hembygdslitteratur (se vidare litteraturförteckning som följer senare).

Inom verksamheten förekommer även utställningar av de så kallade ”Gåramålningar” som föreningen äger och som gestaltar målningar av gårdar som till den övervägande delen kommer från området Snöstorp. ”Gåramålningar” antas ha uppstått i samband med nationalromantiken och de nationalistiska strömningarna i slutet av 1800-talet och tidiga 1900-talet. I samband med utställningar av denna art gör hembygdsföreningen efterforskningar och försök till identifiering av de olika målningarna med faktainsamling och dokumentation av både gårdarna och målarna. En utställning är planerad för år 2008.

När det gäller arkivdokumentationen för Snöstorps Hembygdsförenings del, finns protokollsamlingen bevarad sedan föreningens bildande år 1933 och framåt. Dock förekommer den tidigare delen under spridda år och ingen dokumentation för åren då verksamheten var vilande under krigsåren i början av 1940-talet och under perioden på 1950-talet då aktiviteten i föreningen var låg.

Årsberättelserna ses även vara bevarade under samma årtal och under samma förutsättningar som nämndes tidigare. Korrespondensen och handlingarna inom åren 1948 t o m 2004 präglas bland annat av de olika evenemangen och kulturtillställningarna inom verksamheten med inbjudningar och skrivelser. Eftersom hembygdsföreningen har gjort vissa tillbyggnader av fastigheten under vissa årtal, har en del arkivalier med tekniska beskrivningar och ritningar i dessa sammanhang bevarats bland arkivalierna samt korrespondensen med myndigheter. Vissa kartor över Snöstorps socken och geografiskt område finns även bevarade bland handlingarna. Bland övriga handlingar återfinns även en volym med bl. a. dokumentation som har samlats kring studiecirkelsarbete för dokumenterande av en manlig hembygdsdräkt förekommande för Snöstorp (år 1975).

Snöstorps Hembygdsförening har en gedigen samling med flertal volymer avpressklipp inom tidsperioden år 1960 till och med 2007. Pressklippen som är samlade i album speglar området Snöstorp med omnejd med varierande dokumenterade nyheter från trakten. Inom hembygdsföreningen pågår för närvarande ett arbete (år 2007) med att digitalisera samlingen i en databas för att tillgodose att dessa blir sökbara och lättillgängliga i register för samtliga bevarade artiklar och notiser som finns arkiverade i pressklippsamlingen.

Den fotografiska samlingen av den egna verksamheten som framkom i samband med inventering av arkivbeståndet, uppgår till tre volymer inom perioden år 1970 och 2001. Samlingen gestaltar bland annat skadorna efter branden år 1987 och återuppbyggnaden av fastigheten i rekonstruerat skick.

Utöver fotosamlingen av den egna verksamheten, förfogar även hembygdsföreningen över en stor samling fotografier med negativ och glasplåtar som har kommit föreningen tillhanda genom insamlingar och gåvor från området kring Snöstorp inom den f d kommunen och socken. Samlingen är i likhet med pressklippsamlingen under arbete för att digitaliseras i en databas (år 2007). Samlingen registreras för att bli sökbar och tillgänglig via en bilddatabas. De fotografier som finns i de senaste hembygdsböckerna från Snöstorps socken, utgivna av Stiftelsen för Simlångsdalens kultur- och naturvård 2003-2007, är skänkta till föreningen av författarna Håkan Håkansson, Birgitta Wiman, Evald Larsson och Ulf Håkansson. Dessa foton finns i föreningens fotografiska databas. Registret har under hand även dokumenterats i pappersform i ett katalogiserat system som omfattar ett flertal volymer.

Snöstorps Hembygdsförening äger i detta fall copyright till bildsamlingen.

Inom Snöstorps Hembygdsförenings verksamhet har viss litteratur och artiklar tillkommit bland annat genom studiecirklar och har vidare utgivits i tryck. Årtal är okänt men kan troligen sättas i samband med år 1966:

Lennart Lundberg – De äldsta spåren

Nils Strömbom – Gyltigemålarna

Okänd – De gamla vägarna

Sven Tengnäs – Halmstad-Bolmens järnväg

Sven Tengnäs – Sätesgårdarna och några av deras herrar

C M Andersson – Båtsmännen – Krigare med sockenförankring

John Johansson – Bondens seder och bruk i äldre tider

Stig Hamfors – Från rote till centralskola

I sammanhanget kan även nämnas att Stiftelsen för Simlångsdalens kultur- och naturvård bildades år 1961 som ett komplement till hembygds-, kultur- och naturföreningar. Stiftelsen har till ändamål att inom det område som år 1962 utgjorde Simlångsdalens kommun (Snöstorp och Breared), förvalta fast egendom, värdehandlingar och kontanta medel, som genom donation eller på annat sätt ställts till Stiftelsens förfogande. Detta för att möjliggöra att fornlämningar, kulturhistoriskt värdefulla byggnader och föremål samt naturområden bevaras för framtiden samt rätt vårdas. Från att från början ha varit mest inriktad på bevarande av byggnader har verksamheten efter hand blivit alltmer inriktad på dokumentation.

Av Stiftelsen har givits ut böckerna;

Simlångsdalen, år 1966

Breared Snöstorp – Vår bygd, år 1987

Marbäck med Skerkered, år 2003

Tofta, år 2007

Håkan Håkansson och Birgitta Wiman har tillsammans med Stiftelsen get ut böckerna;

Skedala, år 2005

Skedalahed, år 2006

Vallås, år 2007

För övrigt bland de bevarade arkivalierna återfinns accessionskataloger över inventarier som innehavs av Snöstorps Hembygdsförening. Räkenskaperna för sin del ses vara dokumenterade och bevarade i kassaböcker och verifikationer för tidsperioden år 1970 till och framåt, samt i digital redovisningsform.

Arkivdokumentationen för Snöstorps Hembygdsförenings egen verksamhet mäter omkring 10 hyllmeter och är översiktligt volymförtecknad. Arkivförteckningar förekommer även. Arkivhandlingarna förvaras i hembygdsföreningens lokaler i brandsäkert utrymme.

Hembygdsföreningen förvaltar – utöver sina egna arkivalier genom verksamheten – även en samling av olika arkivbildare (omkring 30 arkiv). De nämnda arkivalierna har inkommit till hembygdsföreningen i likhet med den fotografiska samlingen som nämndes tidigare ovan, genom insamlingar, inventeringar eller gåvor. Arkivbildarna förekommer som gårdsarkiv, personarkiv föreningsarkiv och vissa kommunala handlingar från Snöstorps och Simlångsdalens kommun. Tiden i omfattning för de olika arkiven rör sig från slutet av 1800-talet och fram till slutet av 1900-talet med varierande omfång. Handlingarnas geografiska tillhörighet härrör sig troligen till största delen från Snöstorps f d kommun och socken med utsträckning mot f d Simlångsdalens kommun med omnejd. Breareds kommun och Snöstorps kommun sammanslogs år 1952 till Simlångsdalens kommun. År 1967 inkorporerades Simlångsdalens kommun med Halmstad stad.

Halmstad i januari 2008

HALLANDS ARKIVFÖRBUND
SOTA-projektet