Tillgänglighet

 

 

Föreningens sekreterare, Eva Eriksson, och webbmaster, Kerstin Nordholm, har varit på utbildning  i tillgänglighetsfrågor i Grimeton. Hembygdsförbundets konsulent Gunnar Häger höll i informationen. Ett tjugotal personer hade mött upp. Mer finns att läsa i tidningen I Halland. 

 

Vad är tillgänglighet?

Tillgänglighet för personer med olika former avfunktionsnedsättning sträcker sig över hela samhället och över alla  sociala områden. 

Tillgänglighet används som ett samlingsbegrepp för både tillgänglighet och användbarhet. Det används för att beskriva hur exempelvis en verksamhet, en plats eller en lokal, fungerar för människor som använder dem. Tillgänglighet gäller för alla människor. Det övergripande målet för tillgänglighetsarbetet är att skapa förutsättningar så att alla som vill ska kunna delta i samhället på lika villkor.

Tillgänglighetsarbete kan alltså bland annat handla om
- fysisk tillgänglighet
- information
- bra bemötande.

Ibland säger man funktionshedsättning, ibland handikapp och ibland funktionshinder, vad är det för skillnad?

En funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Generellt kan man säga att cirka en femtedel av landets befolkning har någon form av funktionsnedsättning. För dessa personer är det extra viktigt med ett tillgängligt samhälle.

Om omgivningen inte är tillgänglig kan funktionsnedsättningen bli till ett hinder. Ett funktionshinder definieras som den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningens utformning. Vad det innebär för olika funktionsnedsättningar varierar.  

Bristande tillgänglighet

Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning har införts som en form av diskriminering i diskrimineringslagen. Diskrimineringsförbudet gäller från den 1 januari 2015 inom alla samhällsområden där diskrimineringslagens övriga regler gäller i dag. 2016 skall åtgärder vidtagits. 

Bristande tillgänglighet betyder att en person med funktionsnedsättning missgynnas därför att man inte gjort skäliga tillgänglighetsåtgärder för att personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättning. Vilka åtgärder som är skäliga bedöms utifrån bland annat lagens krav på tillgänglighet samt praktiska och ekonomiska förutsättningar.

Vem är ansvarig för att åtgärderna vidtas?

Det är den som är ansvarig för verksamheten.

Men angår det här verkligen oss? Hembygdsgården har ju funnits långt innan man började tala om tillgänglighet.

Jo, det angår oss. Den nya lagen gäller alla offentliga byggnader d.v.s. där man släpper in folk och att enskilda personer med funktionsnedsättning har rätt att ställa krav på tillgänglighet. Här finns en länk så Läs mer om tillgängliget.

Men oj då! Måste vi nu börja bygga om Hembygdsgården med hissar och breda trappor? 

Nej,men det handlar om att en person med någon funktionsnedsättning ska kunna få ta del av verksamheten. Det måste inte alltid ske på exakt samma sätt som är möjligt för personer utan denna funktionsnedsättning. Skillnaderna får bara inte vara större än vad som är sakligt påkallat.

Men om vi inte behöver bygga om, vad skall vi då göra och har vi redan gjort något?

 

Det skall vara skäliga åtgärder och enkelt åtgärdat och det krävs inte några stora eller dyra åtgärder. Det bästa är att sätta på sig ett par tillgänglighetsglasögon och se sig omkring. 

På gården finns:
- rullstolsramper med räcken
- handikapptoalett
- högtalaranläggning inomhus och utomhus

Gårdens museala samlingar finns på ovanvåningarna och kan vara svårtillgängliga för människor med fysiska funktionsnedsättningar. Därför har vi haft en utställning på biblioteket. 

Tillgänglighet handlar också om att kunna ta del av information. En stor grupp människor talar inte svenska och därför har vi hemsidan tillgänglig på många olika språk. 

Snöstorps Hembygdsförening arbetar ständigt med tillgänglighetsfrågor och vi månar om våra besökare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Sep 2015